Свещена геометрия, Златна спирала, Фрактали

СЕРИЯ UNIVERSE

Серията съдържа 19 бр. фотоколажи, които представляват символи от Свещената геометрия и фрактали.

Свещената геометрия е математиката в Космоса. Тя показва как правилните алгоритми са в основата на формообразуването на всички физически форми. Тя е универсален език, който описва вътрешния ред и взаимодействия в природата. Показва също математическия шаблон, по който са свързани всички форми на живот в природата – от микробите, растенията, животните и хората, до движението на планетите и звездите. Тя отразява и макрокосмоса в микрокосмоса. Геометричната космология е нагледно средство за показване на вътрешния ред във Вселената. Онагледява връзката между формата, движението, пространството и времето.

Всичко в Света е енергия в постоянно състояние на промяна. Нейните колебания, импулси, дължина на вълната, ритми и цикли от различен порядък, може да бъдат описани математически и геометрически. Сумата от енергии във Вселената не се увеличава или намалява, а непрекъснато се трансформира от един вид в друг. Няма начало и край, а само промяна. Краят на един цикъл бележи началото на друг. От танца на атомите до спираловидните Галактики всеки тип движение и нарастване се управлява от един и същ набор математически закони и в тези закони, показани чрез геометрични символи се крие най-древната тайна, а именно тайната на Сътворението. Символите от Свещената геометрия представляват математически и геометричен модел на цикъла на Сътворението.

Стъпвайки върху тези древни познания аз изобразих символите на Семето на живота, Яйцето на живота, Цветето на живота и Плода на живота, както и Златната спирала.

Най-първичната, основополагаща форма в пространството е сферата. Тя е източникът, от който тръгва Съзиданието. Започвайки своето завихряне сферата се умножава, получава се нова сфера еднаква с първата. Пресечната елипсовидна фигура на двете припокриващи се през центровете сфери, е наречена Vesica Piscis /виж. фиг. 1/.

Фиг. 1 Две завихрени сфери

Фиг. 1 Две завихрени сфери

В превод от латински буквално означава“ пикочен мехур на риба“. Този модел е геометричната формула на електромагнитния спектър на Светлината. Според Библията „първото нещо, което Бог е създал е светлината.

Продължава умножението на сферите до затварянето на кръга. Получава се структура, наречена Семето на живота, която илюстрира първите 7 дни от Сътворението Всеки един от тези кръгове е като ключ , формиращ динамично поле от възможни геометрични взаимоотношения.Това го определя като една от най-фундаменталните структури на Сътворението.Тези 7 кръга може да се визират като нашите 7 чакри, като цветовете на дъгата ,дори като нотите от музикалната стълбица. Семето на живота е основа, градивна единица,чрез която може да се разбере безкрайната , фрактална структура на живота. /виж фиг.2/

Фиг.2

Фиг.2
Семето на живота е основен градивен елемент на Цветето на живота и представлява първия етап от създаването му. От дизайна на Цветето на живота се образува Плодът на живота. Това значи,че Семето на живота е основната градивна тухла в строежа на реалността!!

Сферите продължават завихрянето си като се добавят още 6 сфери. Новата структура е именно Яйцето на живота. Това е втория етап от създаването на Цветето на живота. Деленето е идентично с деленето на оплодената яйцеклетка. От една стават 2 нови сфери, след това 4 ,8……и т.н.. Тази структура съответства на третия стадий на деленето на ембриона. /виж фиг.3/

Фиг.3

Фиг.3
При третото завихряне на сферите се получава Цветето на живота

То се образува от 19, 37,61,91 и т.н припокриващи се и взаимно свързани кръга. Счита се, за най-свещения от всички геометрични символи. Цветето на живота е образец на елегантност и смислена красота./виж фиг.4/

Фиг.4

Фиг.4
В равнината моделът на Цветето на живота се чертае от еднакви припокриващи се кръгове“ с радиус 1 /инч или см/, като всяка точка на пресичане служи като нов център.
Моделът може да се разшири навън в равностранни шестоъгълници от концентрични кръгове, както е показано на първият ред от диаграмата. Набора от кръгове в тези шестоъгълници може да бъде : 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127 и т.н. Броят кръгове е n3- (n-1) 3 = 3n2-3n + 1 = 3n (n-1) +1. Тези припокриващи се кръгове могат да се видят и като проекция на куб с n-на брой единици от сфери в триизмерно пространство, гледани по диагоналната му ос. Има повече сфери от кръговете, защото някои се припокриват в 2 измерения.
Вторият ред показва модела, само с кръговете, които се припокриват ,образувайки Vesica piscis .

1

Цифрите, взети по диагонал съответно са: 1 + 7 = 8, 8 + 19 = 27, 27 + 37 = 64, 64 + 61 = 125, 125 + 91 = 216…….

fig5

Фиг.5
1 от втория ред е градивната тухла в Цветето на живота, получена от Семето на живота.Това е броят на тухлите, изградили дизайна на Цветето на живота.Забеляазваме,че той е с един порядък назад от броя на всички сфери, оформили шестоъгълника от кръгове в равнинната плоскост.

Цветето на живота е като енергийна пространствена субстанция заредена с изключителен потенциал. От нея могат да се случат всевъзможни проявления!

То е обемна сртуктура и в нейния дизайн, в зависимост от това, как свързваме отделните сфери, се откриват 5-те Платонови тела. А именно:

Куб, Звезден Тетраедър, Октаедър , Додекаедър, Икосаедър./виж фиг.6/

Фиг.6

Фиг.6
Това са тела , на които стените им са правилни многоъгълници. и във всеки връх се срещат еднакъв брой ръбове. Правилните многостени стават известни като „(петте) Платонови тела“, тъй като Платон обяснява с тях устройството на Вселената. Това е направено в съчинения от него диалог „Тимей“ (IV в. пр. н. е.). Там четирите „стихии“ (земя, вода, въздух, огън) са представени съответно като състоящи се от кубове, икосаедри, октаедри, тетраедри. На оставащия пети многостен, додекаедъра, са приписвани тайни мистични свойства.Той представлявал космоса като цяло.Това е етера.
В дизайна на Цветето на живота може да се открие още един Свещен символ : „Плодът на живота“ ./виж фиг.7/

Фиг.7

Фиг.7

Той се състои от 13 кръга, които изразяват 13 различни сфери от знания за Съществуването. Цялата информация за Реалността, е скрита в тези 13 сфери – от строежа на атомите и молекулите, живите отганизми ..до Вселените в Космоса

От дизайна на Цветето на живота може да се изведе още една важна свещенна фигура : Дървото на живота./виж фиг.8/

Фиг.8

Фиг.8

Попитах един Гуру от Бали на име Чок, какво знае за Цветето на живота? И той ми отговори, че то е навсякъде и във всичко. Тези символи могат да се отнесат и към човешкия живот. Детството е нашето Семе на живота, периода в който посяваме семената на бъдещия си живот. Яйцето на живота са тинейджърските ни години. Цветето на живота е нашата зрялост.Плодът на живота е нашата старост, всички знания, мъдрост, впечатления, умения култура, ценности и духовност, които сме натрупали за цял един живот!!
Символът Цветето на живота е много древен и може да бъде намерен в ръкописи, храмове и изкуство в различни култури навсякъде по света.Най-старите известни примери за Цветето на живота са в Храмът на Озирис в Абидос, Египет. Те са на възраст 6000 години.Среща се в Китай в редица храмове и в Забранения град, в Израел, в древната синагога на Галилей и в Месада, в Япония, Индия в Харимандир – Златния град Хампи и Будистките храмове в Аджанта, в Турция в Ефес, Измир, в Италианското изкуство от 13 в., в Испания в Кордоба и др.

Златно сечение (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция) е ирационално число в математиката, което изразява отношението на сумите на две величини /a+b/ към по-голямата от тях /a/ е равна на отношението на по-голямата величина към по-малката a/b=ф. Когато Златното сечение се осмисля в две измерения, то обикновено се представя като спирала, която се определя с помощта на серия квадрати и дъги, образуващи „златни правоъгълници“. То се отбелязва с гръцката буква φ и има стойност приблизително равна на 1,618…
Златното сечение е не само математическо понятие, но е символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. Терминът „златно сечение“ е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за „идеалното човешко тяло“. То е било познато на египтяните и древните гърци още в античността.

fibonachi

Редицата на Фибоначи е редица от числа, всяко от които се получава като сума от предходните две, като първите две числа са 1 и 2 : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ….Съотношението между две поредни числа е приблизително равно на phi. Kолкото по-големи са числата от редицата на Фибоначи, толкова отношението на двете последни числа се приближава до ‘златното сечение’ и при граничен преход (при безкраен брой числа в редицата) става равно на ‘златното сечение’. Примерите в природата са безкрайно много и навсякъде около нас.

Съвременната наука и изследването на квантовата физика потвърждават космическото значение на Свещените геометрични форми, които са градивните елементи на това, което ние наричаме Реалност. Вселената има квантово матрична структура. Тя е холограма ,а пространството има фрактален, холографски характер, т.е всяка част от Единното поле, съдържа информация за Цялото Поле. Фракталът е структура, за която се установява нетривиално самоподобие със собствените ѝ части.

Всеки реагира различно, когато се вглежда в Цветето на живота. Особено чувствителните хора могат да усетят мощните вибрации, които укрепват енергийни полета на зрителя, носят хармония, късмет и баланс. За да се зареждате с положителна енергии през целия ден, и да се предпазите от вредни въздействия, е добра идея да носите тези символи под формата на бижута.